Forretningsbetingelser

Nedenfor fremgår ScandinavianBook.dks forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser), som finder anvendelse mellem bestilleren og ScandinavianBook.dk i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale imellem parterne.

Hammer

Vær specielt opmærksom på disse fire punkter:

1.3. (farveafgivelse)
CMYK: Ved CMYK-print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

3.3. (leveringssted)
Leveringsstedet er ScandinavianBook.dk forretningslokale. Al forsendelse udover pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. ScandinavianBook.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

8.3. (mer- eller mindre levering)
ScandinavianBook.dk har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag

9.3. (drifttab)
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter ScandinavianBook.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

15. Persondata
Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for ScandinavianBook.dks løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos ScandinavianBook.dk, er iagttaget.

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for ScandinavianBook.dk i 30 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af ScandinavianBook.dk.

1.3. CMYK: Ved CMYK-print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

1.4. Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren anmodet ScandinavianBook.dk om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm., er ScandinavianBook.dk berettiget til at få dette arbejde betalt med ScandinavianBook.dk's til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er ScandinavianBook.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3. Udover den tilbudte eller aftale pris er ScandinavianBook.dk berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet ScandinavianBook.dk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr., orienterer ScandinavianBook.dk derom, inden arbejdet igangsættes.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering på ScandinavianBook.dk's adresse i Århus (P. O. Pedersens Vej 9, 8200 Århus N.). Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren udover den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. ScandinavianBook bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis denne gør opmærksom på det.

2.5. Ønsker bestilleren - og påtager ScandinavianBook.dk sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor udover den aftalte pris.

2.6. Ønsker bestilleren at betale fra en udenlandsk bankkonto skal bestiller betale alle gebyr og omkostninger for overførslen.

2.7. Vi fakturerer gerne til udlandet, men der pålægges et gebyr på 200 kr. pga. den ekstra administration.

2.8. Er kunden blevet oplyst om, at der hjemtages en specialvare (f.eks. en specifik papirtype) for at kunne løse kundens opgave til den aftalte pris, forbeholder ScandinavianBook sig ret til at lave en delfakturering for denne vare, når den er kommet på lager.

2.9. Skal ScandinavianBook opbevare en kundes vare eller halvfabrikata (f.eks. specialpapir) på ScandinavianBooks lager i over 1 måned, så har ScandinavianBook ret til at fakturere kunden kr. 100 pr. måned pr. palle for denne ydelse.

3. Levering

3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når ScandinavianBook.dk arbejde er færdigt.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har ScandinavianBook.dk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af ScandinavianBook.dk's leveringsforpligtelser fordyres for ScandinavianBook.dk, er ScandinavianBook.dk forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde ScandinavianBook.dk ved betaling af den af ScandinavianBook.dk beregnede merpris.

3.3. Leveringsstedet er ScandinavianBook.dk's forretningslokale. Al forsendelse udover pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. ScandinavianBook.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

3.4. Pligtaflevering til statslig institution foretages af leverandøren. De pligtafleverede eksemplarer tages fra det bestilte oplag. Oplaget kan efter aftale hæves med antallet til pligtaflevering som debiteres bestilleren.

4. Betaling

4.1. Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 10 dage efter fakturadato.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

4.3. På ScandinavianBook.dks anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er ScandinavianBook.dk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er ScandinavianBook.dk berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsforhold

Samtlige varer fra ScandinavianBook.dk - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer ScandinavianBook.dks ejendom.

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører ScandinavianBook.dk og må ikke uden ScandinavianBook.dks godkendelse overlades til trediemand.

6.2. Hvad ScandinavianBook.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er ScandinavianBook.dks ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6.3. Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

7. Forsinkelse

Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8. Mangler

8.1. ScandinavianBook.dk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

8.2. Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3. ScandinavianBook.dk har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end ScandinavianBook.dk, har ScandinavianBook.dk ret til en rimelig mer- eller mindrelevering udover 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

8.4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. ScandinavianBook.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

8.5. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter ScandinavianBook.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9. Ansvar

9.1. I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har ScandinavianBook.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som ScandinavianBook.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure-situation.

9.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3. I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter ScandinavianBook.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

9.4. ScandinavianBook.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager ScandinavianBook.dk sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren ScandinavianBook.dk skadesløs for et sådant ansvar.

9.5. ScandinavianBook.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l., som ikke er ScandinavianBook.dks, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, ScandinavianBook.dk har udført, jf. pkt. 2.5. ScandinavianBook.dk er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af ScandinavianBook.dk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur, skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret returemballage.

10. Underleverandører

ScandinavianBook.dk er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14-dagesskrifter.

12. Købeloven

Dansk Lovgivning, herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

13. Tvister

13.1. Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed mv., er det ScandinavianBook.dk's ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

13.2. Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved ScandinavianBook.dk's hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

13.3. Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i "Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992" §47.

13.4. Syn og skøn etableres efter reglerne "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992" §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

14. Email markedsføring

14.1. Markedsføringsøjemed
Som kunde hos ScandinavianBook.dk kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed.

14.2. part
Din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til trediemand. Du modtager kun information fra ScandinavianBook.dk-koncernen.

14.3. Interval og relevans
Du modtager kun information fra ScandinavianBook.dk-koncernen omhandlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden.

14.4. Afmelding og spørgsmål
Du kan til enhver tid afmelde dig email-service på adressen scandinavianbook.dk/emailservice.

Oplever du problemer med din afmelding, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til kundeservice på info@scandinavianbook.dk.

15. Persondata

Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for ScandinavianBooks løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos ScandinavianBook, er iagttaget.

Loading ...

Din indkøbskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet trykpris: : ekskl. moms, fragt og adm. gebyr
Samlet rabat: